top of page

תקנון

 

תקנון שימוש באתר - גילמור ביוטי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "גילמור ביוטי" (להלן: "האתר").

האתר המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים המסופקים ממלאים ברחבי העולם ושירותים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

מבוא

 1. תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתמש, כהגדרתו להלן, ובין גילמור ביוטי, לכל דבר ועניין.

 2. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה, והתחייבות מצדו של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון במלואן.

 3. במקרה שהמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 4. למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות נגד גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה בקשר עם גלישתו באתר ושימושו באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה את הוראות תקנון זה.

 5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

 6. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים, ההגדרות שבצידן:

  1. "משתמש" –כל אדם, לרבות תאגיד, אשר מבקרים באתר. רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

   1. הוא בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, הרשום כדין בישראל. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס 
    (להלן: "קטין"), עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

                   על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותו כדי שיפעל על                       פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורים לאמור בתנאי                       התקנון.

              2.  הוא בעל חשבון פייפאל פעיל.

              3. הוא בעל כרטיס אשראי פעיל

              4.  הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

             5.  הוא קרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

         2. "פעולה" – הינה כל פעולה המתבצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים המוצעים באתר.

 

         3. "מוצר" – כל פריט ו/או שירות המוצעים למכירה באתר.

בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

 1. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה על-פי שיקול דעתם הבלעדי. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על-ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה.

 2. מובהר כי גילמור ביוטי רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 3. בלא לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, גילמור ביוטי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע פעולות באתר ו/או להפסיק באופן מיידי את שימושו של המשתמש באתר, בכל מקרה בו לדעתה של גילמור ביוטי, הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או אם תחליט גילמור ביוטי כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר ו/או בלתי ראוי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שגילמור ביוטי תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו למשתמש עקב כך, במישרין ובעקיפין, לרבות עוגמת נפש.

 4. המשתמש מתחייב:

  1. לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ כל מידע או חומר הכוללים וירוס ו/או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של גילמור ביוטי ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע את שימושם של המשתמש או כל צד שלישי כלשהו באתר.

  2. לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למחוק אותו.

  3. המשתמש מתחייב לא להעלות ו/או לפרסם כל מידע מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני ו/או כל מידע העלול להיות כזה.

  4. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את גילמור ביוטי בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לגילמור ביוטי בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעים מאי קיום הוראות אלו.

 

שירותים המוצעים באתר

 1. המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרי טיפוח ואיפור של חברות שונות מרחבי העולם, המשווקים על ידי גילמור ביוטי.חלק מהמוצרים מגיעים ישירות מהחברות ממלאים זמינים ברחבי העולם וחלק מהמוצרים הינם ביבוא מקביל. האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות המשתנים מפעם לפעם לפי החלטת גילמור ביוטי, והיכולים לכלול, בין היתר, את השירותים המופיעים להלן ו/או כל חלק מהם:

  1. גלישה ועיון בתכנים שונים באתר.

  2. רכישת מוצרים.

  3. הצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת מבצעים ומוצרים חדשים המועלים לאתר

  4. קריאת כתבות בבלוג האתר.

גילמור ביוטי רשאית, אך לא חייבת, לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק של גילמור ביוטי כל תוכן שהועלה ע"י משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בנסיבות בהן לדעתה של גילמור ביוטי התוכן עשוי לפגוע בשמה של גילמור ביוטי ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר (להלן: "תוכן פוגעני").

העלה משתמש תוכן פוגעני לאתר ו/או לדף הפייסבוק של גילמור ביוטי, יהיה המשתמש האחראי הבלעדי, לשלילת אחריותה של גילמור ביוטי, לכל נזק שעלול להיגרם לגילמור ביוטי ו/או לצד שלישי כלשהו בגין העלאת התוכן הפוגעני כאמור, במישרין ובעקיפין.

אין לגילמור ביוטי אחריות ישירה או עקיפה על המוצרים וטיבם.

 

 

הרשמה לדיוור

קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש מתוך האפשרויות שיוצגו באתר, ככל שיוצגו.

 1. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לגילמור ביוטי את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב כי גילמור ביוטי תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וזאת בלא שהמשתמש יהיה זכאי מגילמור ביוטי לתשלום כלשהו ו/או לאזכור כלשהו של שמו ו/או פרטיו. זכות זו של גילמור ביוטי תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן, יהיה התוכן חשוף לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש באתר ולפרסם בו תוכן.

 2. על כל משתמש להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של גילמור ביוטי בעיני הציבור, במישרין ובעקיפין. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה, במישרין ובעקיפין.

 

מידע המופיע באתר 

המשתמש מאשר כי ידוע לו שעלולות להיות טעויות באתר. במקרה של ספק כלשהו ביחס למידע שמוצג באתר ו/או במקרה של סתירה בין המידע המוצג באתר לבין עצמו ו/או לבין פרסומים שונים של גילמור ביוטי, באחריות המשתמש ליצור קשר עם  שירות הלקוחות של גילמור ביוטי  באמצעות דואר אלקטרוני: gilmorebeauty@gmail.com

על מנת לאמת את המידע, ובכל מקרה לא יהיה רשאי המשתמש להסתמך על כל מידע סותר כאמור.

 1. למען הסר כל ספק, המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת של גילמור ביוטי ו/או של מי מטעמה, וככל שמשתמש בוחר להסתמך על מידע כלשהו המוצג באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

 2. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר המופיע באתר, והמשתמש רכש את המוצר בהסתמך על הטעות במחיר, טעות זו לא תחייב את גילמור ביוטי ובלבד שגילמור ביוטי הודיעה למשתמש על הטעות תוך זמן סביר, ותאפשר לו לבטל את רכישתו תוך זמן סביר לאחר קבלת הודעתה כאמור.

 3. סוג המוצרים וכמויות המוצרים שיוצעו למכירה באתר, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של גילמור ביוטי והיא תהא רשאית, בכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים, וכן לקבוע ולשנות בכל עת את מחירם של מוצרים באתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.

 4. המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה עד גמר המלאי או כל מועד אחר שיקבע על ידי גילמור ביוטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 5. התמונות ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד והמשתמש יהיה מנוע לטעון כלפי החברה נגד קבלת מוצר אשר אינו תואם את תמונת המוצר כאמור.

 6. לגילמור ביוטי אין כל אחריות בגין מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית במקרה כזה תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

 

הרכישה באתר

 1. האתר מאפשר רכישה של מוצרים, מבין אלה המופיעים בו.

 2. כדי לבצע הזמנה של מוצר כלשהו, יש תחילה לבחור את המוצר, ולאחר מכן לבחור פרטים נוספים בקשר עם המוצר הנ"ל, כגון צבע ומידה, הכל לפי האפשרויות אשר יופיעו באתר.

 3. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר המוצע ומחיר המכירה (להלן: "דף המוצר"). יובהר, כי גילמור ביוטי רשאית לעדכן את דף המוצר מבכל עת, להוסיף לו פרטים או להחסיר ממנו פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, לשנות (להוסיף ו/או לגרוע) צבעים ו/או מידות וכן לשנות את מחיר המוצר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

 4. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 5. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין לאתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו,  וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון ואת חשבון הפייפאל שלו. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת גילמור ביוטי לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). גילמור ביוטי שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה משפטית נגד משתמשים אשר מסרו לה פרטים שגויים – בכוונה ו/או בשוגג, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.

 6. המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש, בין השאר, לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אולם זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במקרה שמשתמש קיבל דואר אלקטרוני כאמור אף שאינו חפץ בכך, מתחייב המשתמש לשלוח על כך מיד הודעה לגילמור ביוטי, ולתת לגילמור ביוטי זמן סביר להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימות התפוצה של החברה.

 7. ביצוע ההזמנה יושלם רק לאחר מסירת כל הפרטים המבוקשים באתר וקבלת אישור מאת פייפל על ביצוע החיוב כאמור. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי פייפאל - יקבל המשתמש הודעה מתאימה.

 8. בנוסף להשלמת ביצוע ההזמנה כאמור, תהיה השלמת הרכישה מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת ביצוע ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה כלשהי באספקתו, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת גילמור ביוטי. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד גילמור ביוטי ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור, למעט טענה בקשר עם החזר הכספים ששולמו על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה. גילמור ביוטי שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים לרכישה בכל הזמנה.

 9. כל הזמנה תירשם במחשבי החברה, ובכפוף למגבלות האתר, ניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע הרכישה. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של גילמור ביוטי אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הרכישה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את גילמור ביוטי. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

 

אספקת המוצרים

 1. גילמור ביוטי תספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת – וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות פייפאל בלבד.

 2. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות: מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או כוח עליון.

 3. כמו כן, לא יהיו גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקתו של מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על-ידי המשתמש באתר.

 4. במקרה של עיכוב באספקה ו/או אי-אספקתו של מוצר בשל כל סיבה שאיננה בשליטת גילמור ביוטי וזאת מחמת שלשיקול דעת גילמור ביוטי או חברת השילוח, היעד למשלוח המוצרים נמצא באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תהא החברה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. לא הגיעו החברה והמשתמש להסכמה בדבר מקום האספקה החלופי, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

 5. אספקת המוצרים תותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש

 

אבטחה ופרטיות

גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה נוקטים בכל האמצעים המקובלים והסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של גילמור ביוטי.

 1. אתר גילמור ביוטי הינו אתר מאובטח, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת גילמור ביוטי באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר גילמור ביוטי.

 2. יודגש, כי פרטי חשבון הפייפאל של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות גילמור ביוטי.

 3. יובהר כי למרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

 4. בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטי הפייפאל שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות של החברה (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהיה להקליד נתונים אלה לאתר) – בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.

 5. גילמור ביוטי מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש ולשליחת דיוור. למרות האמור לעיל, גילמור ביוטי תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בגילמור ביוטי ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מגוף מוסמך המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

הגבלת אחריות ושיפוי

 1. גילמור ביוטי אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

 2. גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן.

 3. יובהר, כי בכל מקרה לא תישא גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש. כמו כן, לא תישא גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף שייגרם למשתמש, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא.

 4. כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ולפצות את גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לגילמור ביוטי ו/או מי מטעמה, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מגילמור ביוטי, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות גילמור ביוטי ו/או מי מטעמה על פי דין.

bottom of page